سیستم های کنترل تردد و مانیتورینگ

سیستم های کنترل تردد و مانیتورینگ

از طریق دستگاه کنترل تردد ( Access Control System) می توان ورود و خروج افراد را کنترل نمود به این منظور که افراد خاصی اجازه ورود و خروج به مکان مورد نظر را دارا می باشند. سیستم کنترل تردد دارای قابلیت تعریف سه فاکتور زمان ، مکان و شخص مجاز مي باشد .


مزایای سیستم کنترل تردد :

  • قابلیت دسترسی کاربرهای تعریف شده به محل و یا مکان مورد نظر در سیستم کنترل تردد
  • قابلیت گزارش گیری از دستگاه جهت کنترل ورود و خروج افراد در سیستم کنترل تردد
  • قابلیت تعریف کاربر از طریق نرم افزار در سیستم کنترل تردد
  • قابلیت تعریف محدودیت تردد بعضی از کاربرها از مکان های خاص در سیستم کنترل تردد
  • قابلیت محدود کردن کاربرها در یک بازه زمانی یا روزانه و یا هر دو در سیستم کنترل تردد
  • قابلیت باز و بسته نمودن درب ها به صورت  online  قابلیت مشخص بودن نام و مشخصات کاربرها در کنترل پنل و شناسایی کاربر توسط نام ثبت شده او در سیستم یا شماره کارت اختصاص یافته به او در سیستم کنترل تردد

  نظرات